Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność krakowskich muzeów dla studentów obcokrajowców

           W 2023 roku opublikowany zostanie raport dotyczący dostępności krakowskich muzeów z perspektywy młodych odbiorców międzynarodowych - uczących się i mieszkających w stolicy Małopolski studentów obcokrajowców. W roku akademickim 2021/2022 w Krakowie studiowało około 8 tysięcy studentek i studentów pochodzących spoza Polski. Największą ich grupę stanowiły osoby pochodzące z Ukrainy (ok. 56% wszystkich studentów zagranicznych), następnie z Białorusi (9,6%), a na dalszych miejscach Norwegii (5,3%), Hiszpanii (3,7%), Chin (2,3%) oraz Rosji (2%). Co ważne, planują one pozostać w tym mieście przynajmniej na okres jednego semestru akademickiego. Tym samym nie należą do grupy turystów kulturowych, którzy korzystają z oferty kulturalnej Krakowa w sposób zasadniczo jednorazowy lub krótkoterminowy. Studiujący w tym mieście obcokrajowcy stanowią istotny element tkanki społecznej miasta, które stanowi jedno z polskich centrów kultury, także dla cudzoziemców. Szeroki wachlarz dostępnych działań związanych z uczestnictwem w kulturze instytucjonalnej pozwala im nie tylko poznać samo miasto, ale także skorzystać z oferty różnego typu instytucji kultury, będących ośrodkami zarówno edukacyjnymi, jak i integracyjnymi. Ważnym elementem na tej kulturalnej mapie Krakowa są muzea, które mogą odegrać znaczącą rolę w integracji oraz aktywizacji studiujących w Krakowie obcokrajowców. Osoby te pozostają grupą niezbadaną z perspektywy praktyk oraz barier uczestnictwa w kulturze. Tę lukę badawczą ma za zadanie wypełnić niniejsze badanie podjęte we współpracy ze stowarzyszeniem Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK.

        Jego celem głównym jest ustalenie, czy studiujący w Krakowie obcokrajowcy korzystają z oferty muzeów, a jeśli tak - czy postrzegają ją jako dostępną? Celami dodatkowymi są (1) identyfikacja dobrych praktyk związanych udostępnianiem oferty krakowskich muzeów dla młodych obcokrajowców oraz (2) identyfikacja barier w zakresie instytucjonalnego uczestnictwa w kulturze obcokrajowców studiujących w Krakowie. Badanie umożliwi określenie dobrych praktyk w zakresie kształtowania oraz udostępniania oferty muzeów krakowskich dla studiujących w tym mieście obcokrajowców, a co za tym idzie przygotowanie rekomendacji dla przyszłych działań tych instytucji. Projekt ma na celu zdobycie wiedzy, która posłuży jako podstawa do projektowania oraz wdrażania oferty dostępnej dla studiujących w Krakowie obcokrajowców w muzeach jako instytucjach wrażliwych i otwartych, a także pełniących rolę integracyjną. Badania obejmują zarówno techniki ilościowe (ankieta CAWI), jak i mieszane (mystery client) oraz jakościowe (wywiady indywidualne). W badaniach zespół zostanie wsparty przez Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK, których zasoby umożliwią skuteczne dotarcie do badanych oraz wszechstronną analizę wybranego obszaru.