Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność krakowskich muzeów dla studentów obcokrajowców

           W 2023 roku opublikowany zostanie raport dotyczący dostępności krakowskich muzeów z perspektywy młodych odbiorców międzynarodowych - uczących się i mieszkających w stolicy Małopolski studentów obcokrajowców. W roku akademickim 2021/2022 w Krakowie studiowało około 8 tysięcy studentek i studentów pochodzących spoza Polski. Największą ich grupę stanowiły osoby pochodzące z Ukrainy (ok. 56% wszystkich studentów zagranicznych), następnie z Białorusi (9,6%), a na dalszych miejscach Norwegii (5,3%), Hiszpanii (3,7%), Chin (2,3%) oraz Rosji (2%). Co ważne, planują one pozostać w tym mieście przynajmniej na okres jednego semestru akademickiego. Tym samym nie należą do grupy turystów kulturowych, którzy korzystają z oferty kulturalnej Krakowa w sposób zasadniczo jednorazowy lub krótkoterminowy. Studiujący w tym mieście obcokrajowcy stanowią istotny element tkanki społecznej miasta, które stanowi jedno z polskich centrów kultury, także dla cudzoziemców. Szeroki wachlarz dostępnych działań związanych z uczestnictwem w kulturze instytucjonalnej pozwala im nie tylko poznać samo miasto, ale także skorzystać z oferty różnego typu instytucji kultury, będących ośrodkami zarówno edukacyjnymi, jak i integracyjnymi. Ważnym elementem na tej kulturalnej mapie Krakowa są muzea, które mogą odegrać znaczącą rolę w integracji oraz aktywizacji studiujących w Krakowie obcokrajowców. Osoby te pozostają grupą niezbadaną z perspektywy praktyk oraz barier uczestnictwa w kulturze. Tę lukę badawczą ma za zadanie wypełnić niniejsze badanie podjęte we współpracy ze stowarzyszeniem Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK.

        Jego celem głównym jest ustalenie, czy studiujący w Krakowie obcokrajowcy korzystają z oferty muzeów, a jeśli tak - czy postrzegają ją jako dostępną? Celami dodatkowymi są (1) identyfikacja dobrych praktyk związanych udostępnianiem oferty krakowskich muzeów dla młodych obcokrajowców oraz (2) identyfikacja barier w zakresie instytucjonalnego uczestnictwa w kulturze obcokrajowców studiujących w Krakowie. Badanie umożliwi określenie dobrych praktyk w zakresie kształtowania oraz udostępniania oferty muzeów krakowskich dla studiujących w tym mieście obcokrajowców, a co za tym idzie przygotowanie rekomendacji dla przyszłych działań tych instytucji. Projekt ma na celu zdobycie wiedzy, która posłuży jako podstawa do projektowania oraz wdrażania oferty dostępnej dla studiujących w Krakowie obcokrajowców w muzeach jako instytucjach wrażliwych i otwartych, a także pełniących rolę integracyjną. Badania obejmują zarówno techniki ilościowe (ankieta CAWI), jak i mieszane (mystery client) oraz jakościowe (wywiady indywidualne). W badaniach zespół zostanie wsparty przez Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK, których zasoby umożliwią skuteczne dotarcie do badanych oraz wszechstronną analizę wybranego obszaru.