Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowska Trasa Akademicka

Bezpośrednim  celem projektu jest opracowanie nowej krakowskiej ścieżki akademickiej. Uwypukli ona powiązania pomiędzy miastem i uniwersytetem, w szczególności poszukując tych nieobecnych jeszcze, mało znanych lub zapomnianych wątków, aby na nowo wpisać uczelnię w krajobraz kulturowy Krakowa. W szerszym kontekście projekt podejmuje temat roli i potencjału dziedzictwa akademickiego dla kształtowania współczesnego społecznego oddziaływania Uniwersytetu. Pod pojęciem dziedzictwa akademickiego przyjmuje się przede wszystkim jego wymiar materialny, czyli liczne i cenne zbiory zgromadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim w toku jego działalności. Równie istotny dla zrozumienia czym jest dziedzictwo akademickie jest także aspekt niematerialny, wyrażony poprzez wkład wniesiony przez najstarszą polską uczelnię dla rozwoju miasta, jego kultury i społeczności. 

Jednym z podstawowych zadań projektu jest jednak rewizja dotychczasowych inicjatyw związanych z popularyzacją wiedzy o Uniwersytecie i sposobach prowadzenia narracji o jego historii. Analiza dotyczyć będzie zarówno działań podejmowanych w ramach Uniwersytetu, jak i w otoczeniu uczelni przez osoby i instytucje z nią nie powiązane. Szczególnie istotnym aspektem podejmowanej rewizji jest sposób i zakres prezentowanych wątków tematycznych oraz spójność pojawiających się komunikatów, w tym ich korelacja z podejmowanymi w praktyce inicjatywami edukacyjno-popularyzatorskimi jednostek UJ (szczególnie muzeów, centrów, opiekunów kolekcji) oraz odniesienie ich do toczącego się dyskursu na temat dziedzictwa i krytycznej jego analizy. Celem jest nie tylko weryfikacja dotychczas prowadzonych aktywności, ale również zaproponowanie wątków tematycznych, w oparciu o które można będzie tworzyć nowe inicjatywy edukacyjne i popularyzatorskie.  

W ramach rocznego projektu swe siły połączą muzealnicy i opiekunowie poszczególnych kolekcji uniwersyteckich zajmujący się na co dzień ochroną akademickiego dziedzictwa, głównie w jego wymiarze materialnym oraz uczeni i eksperci, specjaliści w takich dziedzinach jak m.in. antropologia, etnologia, zarządzanie w kulturze, turystyka i studia miejskie.  

Konsultanci i eksperci wybrani z uwagi na doświadczenie naukowe i zawodowe zweryfikują istniejące i proponowane wątki oraz ofertę jednostek pod kątem ich potencjału i miejsca w turystyce, miejsca w dyskursie krytycznym, zasadności i sposobu ich eksplorowania. Podejmą także próbę rewizji prowadzonych działań praktycznych pod kątem ich szeroko pojętej dostępności czy sposobów zarządzania nimi.  Wnioski i podsumowania odniesione zostaną do działań podejmowanych w tym zakresie w Europie.  

Kilka zespołów podejmie się również wytypowania i opracowania wątków, które będą mogły złożyć się na Krakowską Trasę Akademicką. W rezultacie tych prac powstanie projekt krakowskiej ścieżki akademickiej – pieszej trasy lub zbioru alternatywnych ścieżek edukacyjnych, których przebieg będzie próbą odtworzenia skomplikowanego splotu naczyń łączących miasto i jego uczelnię, zasilające się nawzajem od wieków. Przede wszystkim jednak Trasa obejmie zapewne nie tylko znane nam punkty na mapie Krakowa, ale odkryje też nie zawsze oczywiste i powszechnie kojarzone lokalizacje wiążące Uniwersytet z krajobrazem miejskim. Ukaże portrety osób, opowieści i wydarzenia, które pozwolą w nowym świetle spojrzeć na rolę dziedzictwa akademickiego dla naszego miasta.  

Do poszczególnych zadań, szczególnie w zakresie badań publiczności, zaangażowani zostaną studenci Uniwersytetu. Dodatkowo podjęte zostaną konsultacje ze środowiskiem przewodnickim i nauczycielami pod kątem sposobu prezentacji i recepcji treści, a także potrzeb odbiorców przygotowywanych ofert. Realizowanym zadaniom towarzyszyć będą warsztaty i sesje naukowe. Podejmowane inicjatywy włączane będą do realizowanych działań w ramach współpracy krajowej oraz międzynarodowej w sieciach i sojuszach akademickich i muzealnych. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji przygotowane zostaną opinie i rekomendacje. 

Idea tras akademickich ma walor uniwersalny i realizowane zamierzenie jest jedną z odsłon zainteresowania tą tematyką. W Uniwersytecie Jagiellońskim, w ramach idei tras akademickich, powstał szczegółowy projekt Gościńca Akademickiego, którego autorem jest Michał Chlipała. Pod względem koncepcyjnym i wykonawczym w ramach Gościńca intensywne prace dotyczą Via medicorum. Mają one na celu zabezpieczenie dziedzictwa Wesołej. Z dokładnym opisem tych prac można zapoznać się na stronie internetowej Katedry Historii Medycyny UJ, w ramach której, pod kierownictwem Profesora Ryszarda W. Gryglewskiego, prowadzone są wspomniane bardzo wartościowe działania: https://khm.cm-uj.krakow.pl/via-medicorum/ .