Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół:

dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Kierownik Projektu Flagowego

dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ - ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2007 r., a w 2008 r. historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu. Zatrudniony w Pracowni Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. Obronił rozprawę doktorską "Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce", opublikowaną w znacznej części drukiem w 2014 r. Habilitacja w 2018 r. na podstawie monografii "Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium z ewolucji i adaptacji prawa". Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: dzieje prawa magdeburskiego i jego pochodnych w Europie Środkowo-Wschodniej, źródłoznawstwo średniowieczne, edytorstwo źródeł historycznoprawnych, prawo karne okresu międzywojennego, gwarancje wolności religijnej w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
więcej O dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ

dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ

Magdalena Banaszkiewicz jest antropologiem, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podstawowym obszarem jej badań są studia nad dziedzictwem i turystyką. Jej zainteresowania koncentrują się w szczególności na partycypacji i interpretacji kłopotliwego dziedzictwa w powiązaniu z rozwojem turystyki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Opublikowała trzy monografie (wśród nich jest "Tourism and Heritage in the Chornobyl Exclusion Zone" Routledge 2022), kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych takich jak Journal of Tourism and Cultural Change, Narrative Culture, Polish Sociological Review, Turystyka kulturowa, Turyzm oraz współredagowała kilka tomów prac zbiorowych (m.in. Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds, Lexington Books, 2018). Jest kierowniczką specjalizacji Turystyka dziedzictwa prowadzonej na studiach magisterskich Relacje międzykulturowe, będącej efektem grantu NCBiR. W ostatnim czasie aktywnie uczestniczy w różnych międzynarodowych projektach jako członek komitetu sterującego Una Europa w obszarze Dziedzictwo Kulturowe.
więcej O dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ
dr Kamil Ruszała

dr Kamil Ruszała

Dr Kamil Ruszała jest adiunktem w Zakładzie Historii Nowoczesnej. Studiował w Krakowie, Pradze i Wiedniu; obronił doktorat na Wydziale Historycznym UJ w 2018 r. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społecznej, gospodarczej i politycznej Austro-Węgier, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji, I wojny światowej, upadku imperium Habsburgów wraz z transformacją postimperialną, uchodźstwa wojennego w historii nowoczesnej oraz pomników i cmentarzy z okresu I wojny światowej. Efektem jego badań w w/w obszarach tematycznych są książki, redagowane prace, artykuły i rozdziały w monografiach zbiorowych. Współpracuje z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz jako wykładowca i badacz gościł w uniwersytetach i instytucjach naukowych w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Słowenii, Ukrainie, USA, Włoszech. Prowadzi kilka projektów badawczych jako PI, m.in. grupę badawcza „Refugees in Europe 1914-1923”; „Zapomniane obozy uchodźców w Austro-Węgrzech 1914-1918”.
więcej O dr Kamil Ruszała
dr hab. Katarzyna Kuras prof. UJ

dr hab. Katarzyna Kuras prof. UJ

dr hab. Katarzyna Kuras prof. UJ pracuje w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii UJ. Zajmuje się historią Rzeczypospolitej w czasach saskich ze szczególnym uwzględnieniem relacji klientalnych, patronatu oraz znaczenia dworów magnackich w ówczesnej rzeczywistości politycznej oraz kulturowej. Jest autorką książki „Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich” (Historia Iagellonica, Kraków 2010). Drugim obszarem jej zainteresowań jest kultura dworska w epoce nowożytnej. Jest autorką pracy „Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze i wpływy” (Historia Iagellonica, Kraków 2018). Aktualnie zajmuje się wymianą kulturową między dworami europejskimi XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem relacji Paryża, Drezna i Neapolu w czasach Marii Józefy Saskiej – córki Augusta III Sasa i ich wpływu na sytuację w Rzeczpospolitej.
więcej O dr hab. Katarzyna Kuras prof. UJ
dr Bohdan Widła

dr Bohdan Widła

Dr Bohdan Widła jest asystentem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2019 r. na podstawie rozprawy "Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych", opublikowanej w 2020 r. przez Wolters Kluwer Polska. Jego zainteresowania badawcze dotyczą wpływu prawa własności intelektualnej na dostęp do dóbr kultury, a także prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych.
więcej O dr Bohdan Widła
dr Anna Ceglarska

dr Anna Ceglarska

Anna Ceglarska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UJ, a obecnie asystentem w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UJ. Stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością historia doktryn politycznych i prawnych uzyskała w 2017 r. po obronie rozprawy zatytułowanej „Grecja przedsokratejska od Homera do Herodota. W kierunku pluralizmu społecznego i idei systemu mieszanego”. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje myśl polityczną czasów antycznych oraz zagadnienia związane z wpływem szeroko pojętego mitu i fikcji w kształtowaniu się świadomości politycznej oraz prawa, a także ich roli w edukacji prawniczej. Jest autorką monografii „Polityka i Sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej” (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019).
więcej O dr Anna Ceglarska
dr Karolina Nikielska-Sekuła

dr Karolina Nikielska-Sekuła

Absolwentka socjologii na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Uzyskała doktorat z zakresu nauk o kulturze na Uniwersytecie Południowo-Wschodniej Norwegii, gdzie w latach 2018-2021 wykładała. Jako stypendystka europejskiego programu Marii Skłodowskiej Curie afiliowana była przy Migration Research Center Uniwersytetu Koç w Stambule, oraz Pedro Arrupe Human Rights Institute Uniwersytetu Deusto w Bilbao. Członkini Integrim Lab. Jest współredaktorką książki “Visual Methodology in Migration Studies: New Possibilities, Theoretical Implications, and Ethical Questions”. Stypendystka MSCA Posdtoctoral Fellowships afiliowana przy Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce migracji międzynarodowych, wielokulturowości, dziedzictwa kulturowego, a także metod socjologii wizualnej i sensorycznej. Ponadto interesuje się polityką, kulturą i społeczeństwem Turcji i Norwegii.
więcej O dr Karolina Nikielska-Sekuła
Dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ – zatrudniona w Katedrze Zarządzania w Turystyce i Sporcie Instytutu Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Jej główne obszary zainteresowań badawczych dotyczą orientacji na zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, innowacyjność oraz nowoczesne zarządzanie podmiotami turystycznymi. Jest autorką jednej samodzielnej oraz trzech wieloautorskich monografii naukowych, kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych takich jak: „Information Technology&Tourism”, „Turyzm”, „Polish Journal of Sport and Tourism”, oraz współredaktorem kilku monografii naukowych.
więcej O Dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

dr Jakob Maziarz

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Historii Prawa Polskiego. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012). Doktorat z wyróżnieniem (2016) uzyskał na podstawie rozprawy "Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej na podstawie praktyki Sądu Okręgowego w Krakowie". Zastępca kierownika projektu "IURA. Źródła prawa dawnego". Visiting professor na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, Kazachskim Narodowym Uniwersytecie Al-Farabi w Ałmatach oraz Samarkandzkim Uniwersytecie Państwowym w Samarkandzie. Odbył staże naukowe w Forschungsstelle DDR-Recht na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Zainteresowania naukowe: historia wymiaru sprawiedliwości, w szczególności udział czynnika społecznego w sądownictwie oraz odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów; prawo konstytucyjne państw autorytarnych; prawo archiwalne; znaczenie historii prawa dla współczesnej praktyki prawniczej; edycja źródeł.
więcej O dr Jakob Maziarz

Anna Dragan

Anna Dragan jest pracownikiem administracyjnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 10 lat kieruje dziekanatem studiów doktoranckich. Ukończyła Wydział Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
dr Elżbieta Binczycka-Gacek

dr Elżbieta Binczycka-Gacek

Absolwentka religioznawstwa i komparatystyki literackiej – ukończyła studia magisterskie oraz licencjackie w obu dyscyplinach. Stopień doktora literaturoznawstwa ze specjalnością komparatystyka literacka uzyskała w 2021 roku na podstawie rozprawy „Obecność mitu „Flying Africans” w powieści postkolonialnej XX i XXI wieku.” Członkini African Literature Association, Comparative Literature Association i Association for the Study of Worldwide African Diaspora, należy do zespołu Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych. Specjalizuje się w studiach nad mitem, postkolonialnych badaniach komparatystycznych i "black studies". W 2022 roku, wspólnie z dr Natalią Zawiejską otrzymała finansowanie międzynarodowej grupy badawczej w ramach grantu „Mapping the Public Space of Gender and LGBTQ+ Mobilizations in Angola. A Research Agenda”. Jej obecne badania naukowe skupiają się na polskim dziedzictwie na Haiti, afrofuturyzmie i literaturze queer Afryki Zachodniej. Pracuje jako asystentka w Instytucie Studiów Międzykulturowych.
dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

Anna Niedźwiedź – antropolożka kulturowa, profesorka UJ, od 2003 roku zatrudniona w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Wykładała również w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanowym w Buffalo (2006-7) oraz na Uniwersytecie w Rochester (2011). Jej najważniejsze badania wpisują się w nurt antropologii religii, który operuje kategorią „religii przeżywanej” (lived religion). Opublikowała m.in. książki "The Image and the Figure: Our Lady of Częstochowa in Polish Culture and Popular Religion" (2010) oraz "Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie" (2015). Obecnie realizuje projekt badawczy NCN pt. "Pomiędzy marginalizacją a umocnieniem. Kobiety w katolicyzmie afrykańskim (na przykładzie Ghany)" [WOMAC]. Interesuje się także antropologią przestrzeni i miasta, szczególnie w kontekście powiązań przestrzeni miejskich z kategorią „dziedzictwa religijnego”. Była kuratorką wystawy pt. "Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa" (Muzeum Etnograficzne w Krakowie 2017-8) oraz współautorką książki o tym samym tytule (2020). Prace te były częścią międzynarodowego projektu badawczego "HERILIGION: The Heritagization of Religion and the Sacralization of Heritage in Contemporary Europe" (finansowanie HERA i EU Horyzont 2020), w którym pełniła funkcję kierownika polskiego zespołu. Należy do wielu stowarzyszeń i gremiów naukowych w Polsce i na świecie. Od 2021 roku jest zaangażowana w rozwój obszaru strategicznego „Dziedzictwo kulturowe” w ramach międzyuniwersyteckiej sieci UNA EUROPA.
więcej O dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

dr Paulina Kamińska

Dr Paulina Kamińska jest asystentem w Pracowni Wydawnictw Źródłowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2014). Kontynuowała studia doktoranckie z zakresu historii prawa polskiego (2014-2019).W czerwcu 2019 roku obroniła pracę doktorską pt. „Nieegzekucyjne licytacje administracyjne w Królestwie Polskim (1842–1866). Praktyka w powiecie piotrkowskim na tle prawodawstwa”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach historyczno-prawnych pierwszej połowy XIX wieku w Królestwie Polskim, w szczególności na historii prawa administracyjnego, prawa karnego, postępowania egzekucyjnego sądowego i administracyjnego oraz edycji źródeł prawa. W latach 2017-2021 była stypendystką i wykonawcą merytorycznym w projekcie badawczym dotyczącym kodyfikacji prawa sądowego w XIX w. na ziemiach polskich, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego). Obecnie jest wykonawcą merytorycznym w projekcie „FONTES. FOstering iNnovative Training in the use of European legal Sources” (Università degli Studi di Palermo – lider projektu, University of Geneva, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris, Uniwersytet Jagielloński) oraz uczestniczy w projekcie „IURA. Źródła prawa dawnego”.