Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół:

dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Kierownik Projektu Flagowego

dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ - ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2007 r., a w 2008 r. historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu. Zatrudniony w Pracowni Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. Obronił rozprawę doktorską "Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce", opublikowaną w znacznej części drukiem w 2014 r. Habilitacja w 2018 r. na podstawie monografii "Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium z ewolucji i adaptacji prawa". Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: dzieje prawa magdeburskiego i jego pochodnych w Europie Środkowo-Wschodniej, źródłoznawstwo średniowieczne, edytorstwo źródeł historycznoprawnych, prawo karne okresu międzywojennego, gwarancje wolności religijnej w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
więcej O dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ

dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ

Magdalena Banaszkiewicz jest antropologiem, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podstawowym obszarem jej badań są studia nad dziedzictwem i turystyką. Jej zainteresowania koncentrują się w szczególności na partycypacji i interpretacji kłopotliwego dziedzictwa w powiązaniu z rozwojem turystyki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Opublikowała trzy monografie (wśród nich jest "Tourism and Heritage in the Chornobyl Exclusion Zone" Routledge 2022), kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych takich jak Journal of Tourism and Cultural Change, Narrative Culture, Polish Sociological Review, Turystyka kulturowa, Turyzm oraz współredagowała kilka tomów prac zbiorowych (m.in. Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds, Lexington Books, 2018). Jest kierowniczką specjalizacji Turystyka dziedzictwa prowadzonej na studiach magisterskich Relacje międzykulturowe, będącej efektem grantu NCBiR. W ostatnim czasie aktywnie uczestniczy w różnych międzynarodowych projektach jako członek komitetu sterującego Una Europa w obszarze Dziedzictwo Kulturowe.
więcej O dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ
dr Kamil Ruszała

dr Kamil Ruszała

Dr Kamil Ruszała jest adiunktem w Zakładzie Historii Nowoczesnej. Studiował w Krakowie, Pradze i Wiedniu; obronił doktorat na Wydziale Historycznym UJ w 2018 r. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społecznej, gospodarczej i politycznej Austro-Węgier, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji, I wojny światowej, upadku imperium Habsburgów wraz z transformacją postimperialną, uchodźstwa wojennego w historii nowoczesnej oraz pomników i cmentarzy z okresu I wojny światowej. Efektem jego badań w w/w obszarach tematycznych są książki, redagowane prace, artykuły i rozdziały w monografiach zbiorowych. Współpracuje z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz jako wykładowca i badacz gościł w uniwersytetach i instytucjach naukowych w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Słowenii, Ukrainie, USA, Włoszech. Prowadzi kilka projektów badawczych jako PI, m.in. grupę badawcza „Refugees in Europe 1914-1923”; „Zapomniane obozy uchodźców w Austro-Węgrzech 1914-1918”.
więcej O dr Kamil Ruszała
dr hab. Katarzyna Kuras prof. UJ

dr hab. Katarzyna Kuras prof. UJ

dr hab. Katarzyna Kuras prof. UJ pracuje w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii UJ. Zajmuje się historią Rzeczypospolitej w czasach saskich ze szczególnym uwzględnieniem relacji klientalnych, patronatu oraz znaczenia dworów magnackich w ówczesnej rzeczywistości politycznej oraz kulturowej. Jest autorką książki „Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich” (Historia Iagellonica, Kraków 2010). Drugim obszarem jej zainteresowań jest kultura dworska w epoce nowożytnej. Jest autorką pracy „Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze i wpływy” (Historia Iagellonica, Kraków 2018). Aktualnie zajmuje się wymianą kulturową między dworami europejskimi XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem relacji Paryża, Drezna i Neapolu w czasach Marii Józefy Saskiej – córki Augusta III Sasa i ich wpływu na sytuację w Rzeczpospolitej.
więcej O dr hab. Katarzyna Kuras prof. UJ
dr Bohdan Widła

dr Bohdan Widła

Dr Bohdan Widła jest adiunktem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2019 r. na podstawie rozprawy "Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych", opublikowanej w 2020 r. przez Wolters Kluwer Polska. Jego zainteresowania badawcze dotyczą wpływu prawa własności intelektualnej na dostęp do dóbr kultury, a także prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych.
więcej O dr Bohdan Widła
dr Anna Ceglarska

dr Anna Ceglarska

Anna Ceglarska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UJ, a obecnie asystentem w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UJ. Stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością historia doktryn politycznych i prawnych uzyskała w 2017 r. po obronie rozprawy zatytułowanej „Grecja przedsokratejska od Homera do Herodota. W kierunku pluralizmu społecznego i idei systemu mieszanego”. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje myśl polityczną czasów antycznych oraz zagadnienia związane z wpływem szeroko pojętego mitu i fikcji w kształtowaniu się świadomości politycznej oraz prawa, a także ich roli w edukacji prawniczej. Jest autorką monografii „Polityka i Sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej” (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019).
więcej O dr Anna Ceglarska
dr Karolina Nikielska-Sekuła

dr Karolina Nikielska-Sekuła

Absolwentka socjologii na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Uzyskała doktorat z zakresu nauk o kulturze na Uniwersytecie Południowo-Wschodniej Norwegii, gdzie w latach 2018-2021 wykładała. Jako stypendystka europejskiego programu Marii Skłodowskiej Curie afiliowana była przy Migration Research Center Uniwersytetu Koç w Stambule, oraz Pedro Arrupe Human Rights Institute Uniwersytetu Deusto w Bilbao. Członkini Integrim Lab. Jest współredaktorką książki “Visual Methodology in Migration Studies: New Possibilities, Theoretical Implications, and Ethical Questions”. Stypendystka MSCA Posdtoctoral Fellowships afiliowana przy Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce migracji międzynarodowych, wielokulturowości, dziedzictwa kulturowego, a także metod socjologii wizualnej i sensorycznej. Ponadto interesuje się polityką, kulturą i społeczeństwem Turcji i Norwegii.
więcej O dr Karolina Nikielska-Sekuła
Dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ – zatrudniona w Katedrze Zarządzania w Turystyce i Sporcie Instytutu Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Jej główne obszary zainteresowań badawczych dotyczą orientacji na zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, innowacyjność oraz nowoczesne zarządzanie podmiotami turystycznymi. Jest autorką jednej samodzielnej oraz trzech wieloautorskich monografii naukowych, kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych takich jak: „Information Technology&Tourism”, „Turyzm”, „Polish Journal of Sport and Tourism”, oraz współredaktorem kilku monografii naukowych.
więcej O Dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ
dr Anna Pluszyńska

dr Anna Pluszyńska

Anna Pluszyńska jest adiunktem w Instytucie Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2011 obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną „Zarządzanie prawem autorskim w dobie społeczeństwa wiedzy” (promotorzy: prof. dr hab. J. Barta i prof. dr hab. B. Nierenberg). Jest animatorką, menedżerką kultury, koordynatorką dostępności i otwartości. Jest członkinią Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK oraz Humanistic Management Network, a także sekretarzem Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Jest autorką i współautorką licznych publikacji oraz projektów badawczych dotyczących procesu zarządzania własnością intelektualną oraz szeroko rozumianej otwartości i dostępności instytucji kultury.
więcej O dr Anna Pluszyńska
Wiktor Dziemski

Wiktor Dziemski

Wiktor Dziemski zatrudniony w Zakładzie Wydawnictw Źródłowych, kończy obecnie doktorat z literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizując się w średniowiecznej literaturze hagiograficznej. W latach 2017–2022 zdobył tytuł magistra prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2013–2016 uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizując się w filologii klasycznej. Wcześniej, w latach 2009–2012, ukończył studia licencjackie z filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 2006–2011 uzyskał tytuł magistra w dziedzinie nauk politycznych na tej samej uczelni.
dr Elżbieta Binczycka-Gacek

dr Elżbieta Binczycka-Gacek

Absolwentka religioznawstwa i komparatystyki literackiej – ukończyła studia magisterskie oraz licencjackie w obu dyscyplinach. Stopień doktora literaturoznawstwa ze specjalnością komparatystyka literacka uzyskała w 2021 roku na podstawie rozprawy „Obecność mitu „Flying Africans” w powieści postkolonialnej XX i XXI wieku.” Członkini African Literature Association, Comparative Literature Association i Association for the Study of Worldwide African Diaspora, należy do zespołu Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych. Specjalizuje się w studiach nad mitem, postkolonialnych badaniach komparatystycznych i "black studies". W 2022 roku, wspólnie z dr Natalią Zawiejską otrzymała finansowanie międzynarodowej grupy badawczej w ramach grantu „Mapping the Public Space of Gender and LGBTQ+ Mobilizations in Angola. A Research Agenda”. Jej obecne badania naukowe skupiają się na polskim dziedzictwie na Haiti, afrofuturyzmie i literaturze queer Afryki Zachodniej. Pracuje jako asystentka w Instytucie Studiów Międzykulturowych.
dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

Anna Niedźwiedź – antropolożka kulturowa, profesorka UJ, od 2003 roku zatrudniona w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Wykładała również w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanowym w Buffalo (2006-7) oraz na Uniwersytecie w Rochester (2011). Jej najważniejsze badania wpisują się w nurt antropologii religii, który operuje kategorią „religii przeżywanej” (lived religion). Opublikowała m.in. książki "The Image and the Figure: Our Lady of Częstochowa in Polish Culture and Popular Religion" (2010) oraz "Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie" (2015). Obecnie realizuje projekt badawczy NCN pt. "Pomiędzy marginalizacją a umocnieniem. Kobiety w katolicyzmie afrykańskim (na przykładzie Ghany)" [WOMAC]. Interesuje się także antropologią przestrzeni i miasta, szczególnie w kontekście powiązań przestrzeni miejskich z kategorią „dziedzictwa religijnego”. Była kuratorką wystawy pt. "Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa" (Muzeum Etnograficzne w Krakowie 2017-8) oraz współautorką książki o tym samym tytule (2020). Prace te były częścią międzynarodowego projektu badawczego "HERILIGION: The Heritagization of Religion and the Sacralization of Heritage in Contemporary Europe" (finansowanie HERA i EU Horyzont 2020), w którym pełniła funkcję kierownika polskiego zespołu. Należy do wielu stowarzyszeń i gremiów naukowych w Polsce i na świecie. Od 2021 roku jest zaangażowana w rozwój obszaru strategicznego „Dziedzictwo kulturowe” w ramach międzyuniwersyteckiej sieci UNA EUROPA.
więcej O dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ
Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ – ukończył studia teatrologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 roku. W 2001 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Działalność artystyczna Starego Teatru w latach 1954–63. Narodziny legendy (promotor: prof. dr hab. Emil Orzechowski). Potem związał się z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, wchodząc w skład Katedry zarządzania kulturą. W 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie zarządzanie w obszarze nauk humanistycznych (rozprawa habilitacyjna: Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania). W obszarze jego zainteresowań znajduje się zarządzanie dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza w ramach szlaków tematycznych. Interesuje go dziedzictwo jako generator zmiany społecznej. Drugim − równie ważnym obszarem jego zainteresowań badawczych − jest problematyka zarządzania publicznym sektorem kultury, szczególnie muzeami.
więcej O Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
dr hab. Jan Halberda

dr hab. Jan Halberda

Dr hab. Jan Halberda jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w angloamerykańskim prawie prywatnym, prawie porównawczym oraz powszechnej historii prawa. Od lat prowadzi badania na temat funkcjonowania „wentylów bezpieczeństwa” w angloamerykańskich systemach prawnych: praca doktorska dotyczyła bezpodstawnego wzbogacenia, praca habilitacyjna instytucji estoppel, zaś obecne studia, prowadzone w charakterze visiting researcher w Yale Law School, dotyczą działania zasady dobrej wiary w prawie umów. Jest koordynatorem interdyscyplinarnej platformy badawczej „Hector. Heritage, Culture, Norms”, członkiem zarządu – skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Historii Prawa oraz członkiem rady naukowej Center for Anglo-American Legal Tradition przy Uniwersytecie Łódzkim. Jest także radcą prawnym (OIRP w Krakowie) i biegłym sądowym (w zakresie prawa obcego – prawa prywatnego krajów common law) wpisanym na listy biegłych sądowych prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Krakowie, Katowicach, Warszawie, dla Warszawy-Pragi w Warszawie.
więcej O dr hab. Jan Halberda
dr Paulina Kamińska

dr Paulina Kamińska

Dr Paulina Kamińska jest asystentem w Pracowni Wydawnictw Źródłowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2014). Kontynuowała studia doktoranckie z zakresu historii prawa polskiego (2014-2019).W czerwcu 2019 roku obroniła pracę doktorską pt. „Nieegzekucyjne licytacje administracyjne w Królestwie Polskim (1842–1866). Praktyka w powiecie piotrkowskim na tle prawodawstwa”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach historyczno-prawnych pierwszej połowy XIX wieku w Królestwie Polskim, w szczególności na historii prawa administracyjnego, prawa karnego, postępowania egzekucyjnego sądowego i administracyjnego oraz edycji źródeł prawa. W latach 2017-2021 była stypendystką i wykonawcą merytorycznym w projekcie badawczym dotyczącym kodyfikacji prawa sądowego w XIX w. na ziemiach polskich, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego). Obecnie jest wykonawcą merytorycznym w projekcie „FONTES. FOstering iNnovative Training in the use of European legal Sources” (Università degli Studi di Palermo – lider projektu, University of Geneva, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris, Uniwersytet Jagielloński) oraz uczestniczy w projekcie „IURA. Źródła prawa dawnego”.
Izabela Wasik

Izabela Wasik

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w 2022 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie. Obecnie kontynuuje swoją naukową ścieżkę jako doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje nad dysertacją dotyczącą funkcjonowania sądów doraźnych w Galicji w latach 1772-1918 pod opieką dr hab. prof. UJ Mariana Małeckiego. W ramach Critical Heritage Studies Hub angażuje się w projekt Hector, mający na celu stworzenie międzynarodowej platformy badawczej skupiającej naukowców z różnych prestiżowych ośrodków akademickich. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię prawa, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów monarchii habsburskiej i Galicji, a także analizę dzieł wybitnych prawników I Rzeczypospolitej, koncentrując się na regulacjach ustrojowych i administracyjnych, takich jak funkcjonowanie autonomii galicyjskiej oraz różnorodne aspekty ochrony zdrowia, kultury i edukacji.
dr hab. Krzysztof Kowalski

dr hab. Krzysztof Kowalski

Krzysztof Kowalski ukończył etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1993), otrzymał doktorat na Wydziale Historycznym UJ (2000) i stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Dyscypliny Nauki o kulturze i religii UJ (2020). Ponadto, ukończył również program Master of Public Administration wspólnie prowadzony przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) i Copenhagen Business School (2004). Wielokrotnie był profesorem wizytującym (uniwersytety w Strasburgu i Lyonie), stypendystą rządów Szwajcarii (1995) i Francji (2017). Dzięki stypendium Swedish Institute odbył ‘postdoc’ w Centre for European Studies na Uniwesytecie w Lund (2014). Jest koordynatorem magisterskiego programu ‘double degree’ realizowanego przez Instytut Studiów Europejskich UJ i l’Institut d’Etudes Politiques de l’Université de Strasbourg (od 2010). Obecnie, pełni funkcję kierownika interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego programu doktorskiego w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. Last but not least, reprezentuje UJ w Self-Steering Committee in Cultural Heritage europejskiego uniwersytetu Una Europa (od 2020), a od października 2023 pełni funkcję co-chair tego międzynarodowego Zespołu. Ponadto, jest członkiem Una Europa Joint Doctoral Committee, który odpowiada za program doktorski Una-Her-Doc oferowany przez ten uniwersytet europejski w zakresie studiów nad dziedzictwem. W UJ program Una-Her-Doc jest osadzony w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych.
więcej O dr hab. Krzysztof Kowalski
dr Jakob Maziarz

dr Jakob Maziarz

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Historii Prawa Polskiego. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012). Doktorat z wyróżnieniem (2016) uzyskał na podstawie rozprawy "Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej na podstawie praktyki Sądu Okręgowego w Krakowie". Zastępca kierownika projektu "IURA. Źródła prawa dawnego". Visiting professor na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, Kazachskim Narodowym Uniwersytecie Al-Farabi w Ałmatach oraz Samarkandzkim Uniwersytecie Państwowym w Samarkandzie. Odbył staże naukowe w Forschungsstelle DDR-Recht na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Zainteresowania naukowe: historia wymiaru sprawiedliwości, w szczególności udział czynnika społecznego w sądownictwie oraz odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów; prawo konstytucyjne państw autorytarnych; prawo archiwalne; znaczenie historii prawa dla współczesnej praktyki prawniczej; edycja źródeł.
więcej O dr Jakob Maziarz