Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Heritage and Mobility in a Multisensory Perspective

MobileHeritage

PI: Magdalena Banaszkiewicz

Wprowadzenie:

Grupa badawcza „Heritage and Mobility in a Multisensory Perspective” w ramach Critical Heritage Studies Hub ma na celu zastosowanie metodologii multisensorycznej do badania dziedzictwa kulturowego. Kluczowym paradygmatem w naszych badaniach jest uwzględnienie mobilności (lokalnej, regionalnej i globalnej) jako zasadniczego czynnika determinującego sposoby tworzenia, rozumienia i wartościowania dziedzictwa przez ludzi i wspólnoty.

Cele grupy:

 • Badanie dziedzictwa, które jest zjawiskiem dynamicznym i podlega procesom społeczno-kulturowym w wymiarze globalnym i lokalnym jako konsekwencja mobilności ludzi, przedmiotów i idei.
 • Nowatorskie zastosowanie metod i narzędzi badawczych wypracowanych na gruncie studiów sensorycznych przełamujących dominujący w epistemologii wzrokocentryzm.
 • Integracja indywidualnych badaczy, ekspertów, instytucji, także spoza kręgu akademickiego w ramach prowadzonych projektów badawczych, dydaktycznych oraz popularyzatorskich
 • Wzmocnienie obecności i zaangażowania badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w ważnych międzynarodowych sieciach, zwłaszcza Una Europa
 • Intensyfikacja współpracy stowarzyszeń i towarzystw naukowych polskich i światowych na rzecz interdyscyplinarnego rozwoju krytycznych studiów nad dziedzictwem
 • Przygotowanie monografii naukowej (praca zbiorowa) „Heritage and Mobility from a Multisensory Perspective” jako pierwszego zbioru badań nad dziedzictwem i mobilnością w ujęciu multisensorycznym
 • Popularyzacja problematyki relacji pomiędzy dziedzictwem i mobilnością w środowisku pozaakademickim (MOOC, filmy, popularyzatorskie, podcasty)
 • Rozwój jakości kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez zastosowanie podejścia reserch-based learning w działalności dydaktycznej

Opis grupy:

Grupa badawcza integruje badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych afiliowanych w takich ośrodkach akademickich jak Uniwersytet Jagielloński, KU Leuven, University of Bologna, National University of Singapore,University of Lisbon,Universidade Fernando Pessoa, University of Bergen, University of Oxford, University of Gloucestershire, University of South-Eastern Norway, Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe. Jej działalność opiera się na synergii działań, które wynikają ze wspólnych zainteresowań badawczych oscylujących wokół problematyki dziedzictwa, mobilnośći i metodologii multisensorycznej. Ideą grupy jest wzajemne wsparcie w podejmowanych inicjatywach (takich jak wspólne prowadzenie badań, pisanie tekstów naukowych, organizacja szkół letnich, wymiana dydaktyczna, działalność popularyzatorska) oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem osób znajdujących się na różnych etapach kariery akademickiej.

Kontakt: m.banaszkiewicz@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia grupy

Wstęp

Celem powołania grupy badawczej jest zaproponowanie innowacyjnego podejścia do zagadnień leżących na styku studiów nad dziedzictwem i studiów nad mobilnością. Pomocne w tym ma być wykorzystanie koncepcji wielozmysłowości zarówno jako ujęcia teoretycznego jak i  metodologiczego. Inicjatywa prowadzona jest w powiązaniu z działalnością transnarodowego zespołu badawczego (TRT) "Mobilność i migracja" utworzonego  w ramach obszaru tematycznego Una Europa Cultural Heritage (CH). Głównymi koordynatorami projektu są dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ, dr Karolina Nikielska-Sekuła.

Uzasadnienie

Podejście multisensoryczne nabiera coraz większego znaczenia w naukach społecznych i humanistycznych. Choć nie jest nowe i a jego podstawy zostały sformułowane przez Maurice'a Merleau-Ponty'ego (1962), Sarah Pink (2009, 2013), Paula Stollera (1997), Nadię Seremetakis (1996, 2019) i Davida Howesa (1991, 2003), obecnie poszerza swój zakres, obejmując nowe obszary badań w ramach różnych dyscyplin. Powiększająca się grupa studiów wykorzystujących perspektywę multisensoryczną dowodzi, że teoretyczne i metodologiczne otwarcie  wielozmysłowość przyczynia się do lepszego rozumienia badanych zjawisk w dyscyplinach takich jak antropologia, socjologia, geografia człowieka, archeologia i inne.

Jednocześnie, studia nad dziedzictwem pod wpływem globalizacji, masowych migracji i masowej turystyki trwale splotły się z procesami mobilności. Skrzyżowanie studiów nad dziedzictwem i  studiów nad mobilnością stało się przedmiotem szeroko zakrojonych badań, w ramach których powstają prace naukowe na temat zależności pomiędzy dziedzictwem i turystyką, wzrosło zainteresowanie dziedzictwem migrantów oraz dziedzictwem i polityką w kontekście mobilności, a także poszerzyło się pole studiów nad pamięcią. Te zmiany zaowocowały świeży spojrzeniem w ramach krytycznego podejścia do dziedzictwa. Choć bogate poznawczo, zainteresowanie łączeniem różnych aspektów dziedzictwa i procesów mobilności nie zawsze oznacza harmonijny transfer wiedzy między poszczególnymi polami badawczymi, co prowadzi do powstania luk teoretycznych.

Zarówno praktyka badania, jak i prezentowania dziedzictwa staje się stopniowo coraz bardziej otwarta na podejście wielozmysłowe. Dotyczy to wystaw muzealnych, które angażują w ekspozycję nie tylko wzrok, ale także zapach, dotyk i dźwięk (zob. ANAMED 2016; Miotto 2016; Davis & Thys-Şenocak 2017), oraz wyborów metodologicznych badaczy dziedzictwa, którzy chętnie stosują metodologie wizualne i sensoryczne w badaniach nad dziedzictwem (Wang et. al. 2020) i turystyką (Rakić & Chambers 2012). Nowe wymiary dziedzictwa wyłaniające się z mobilności, zmiany kulturowej i przynależności do sieci horyzontalnych kwestionują tradycyjne przypisanie dziedzictwa społeczności lokalnej, która identyfikuje się z konkretnymi zasobami przeszłości. Z drugiej strony, odejście od okulocentryzmu i logocentryzmu jest konsekwencją krytycznej refleksji nad redukcyjnością podejścia dyskursywnych i wizualnych reprezentacji dziedzictwa (Waterton & Watson 2010). Dyskusje na temat natury afektu i emocji w tworzeniu dziedzictwa, ucieleśnienia i performatywności uprzywilejowują różne subiektywnie usytuowane podmioty zaangażowane w spotkania wewnątrz- i międzykulturowe (Smith 2021). 

Studiowanie mobilności przez soczewkę multisensoryczną zostało docenione przez różnych badaczy, którzy zwrócili uwagę na to, jak doświadczenia sensoryczne mogą tworzyć bariery w kontaktach między miejscowymi a osobami w ruchu (Dey 2021; Low 2005; MacQuarie 2021). Omawiane były aspekty ucieleśnienia procesu adaptacji migrantów (Bendixsen, 2020; Willen 2007), opisywano transnarodowe przestrzenie zmysłów (Low & Kalekin-Fishman 2016), problematyzowano związek zmysłów z kategorią domu, który ma mobilny charakter (Ahmed 1999), a także rozpatrywano zmysły jako część doświadczenia turystycznego (Urry 2002).

Rosnąca liczba badań wykorzystujących podejście multisensoryczne w ramach studiów nad dziedzictwem i mobilnością, choć nie wyczerpuje tematu, wyznacza owocny kierunek dalszych badań wielozmysłowości w obrębie obu obszarów badawczych i pomiędzy nimi. Nasza grupa badawcza chce pójść o krok dalej, wypełniając teoretyczną i empiryczną lukę między studiami nad dziedzictwem a studiami nad mobilnością za pomocą perspektywy wielozmysłowej. Ambicja ta wyraża swój nowatorski potencjał przede wszystkim z dwóch względów. Po pierwsze, próbuje wypełnić lukę między dziedzictwem a mobilnością, nie tylko badając empirycznie kwestie z pogranicza tych dwóch obszarów, ale przede wszystkim tworząc dialog teoretyczny, którego efektem są nowatorskie perspektywy czerpiące z intelektualnych osiągnięć zarówno studiów nad dziedzictwem, jak i studiów nad mobilnością. Ułatwi to zastosowanie podejścia multisensorycznego, które pozwoli spojrzeć na badane kwestie przez nowe soczewki teoretyczne, epistemologiczne i metodologiczne, uznające związek między racjonalnymi procesami tworzenia dziedzictwa w kontekście mobilności a cielesnymi doświadczeniami, które wspomagają ten proces. Prowadzi to do drugiego aspektu, a mianowicie prowadzenia badań aktywnie wykorzystujących teoretyczne, epistemologiczne i metodologiczne ramy, które uznają przesłanki zwrotu sensorycznego w naukach społecznych i humanistycznych (Howes 2021; Pink 2011; Lauwrens 2012; Skeates & Day 2019).

Główne działania i rezultaty

Podstawowym działaniem grupy badawczej jest współpraca nad projektem tomu zbiorowego, który zostanie złożony w prestiżowym międzynarodowym wydawnictwie specjalizującym się w zagadnieniach krytycznych studiów nad dziedzictwem. Współtwórcy tomu zostaną wybrani w oparciu o otwarty nabór na przygotowanie rozdziałów do książki. Kluczowe dla tego projektu synergie między badaniami członków grupy będą osiągane poprzez regularne dyskusje online, a przede wszystkim poprzez warsztaty stacjonarne, które odbędą się w Krakowie pod koniec kwietnia 2023 roku. Warsztat przewiduje krytyczną pracę nad poszczególnymi rozdziałami i sekcjami tematycznymi. Uczestnicy będą współpracować ze sobą, wspierani przez doświadczonych badaczy światowej sławy, którzy zgodzili się wziąć udział w projekcie jako dyskutanci.

Oprócz redagowanego tomu przewidywane są dalsze działania wspierające kontynuację współpracy (zgłaszanie paneli/wystąpień na konferencjach międzynarodowych, działania upowszechniające w ramach Think Tanku, dalsze prace nad grantami zewnętrznymi na rozwój problematyki badawczej).

Literatura:

 • Ahmed, S. (1999). Home and Away: Narratives of Migration and Estrangement. International Journal of Cultural Studies, 2(3), 329–347.
 • Bendixsen, S. K. N. (2020). Existential Displacement: Health Care and Embodied Un/Belonging of Irregular Migrants in Norway. Culture, Medicine, and Psychiatry, 44(4), 479–500.
 • Davis, L.. & Thys-Şenocak, L. (2017). Heritage and scent: research and exhibition of Istanbul’s changing smellscapes. International Journal of Heritage Studies, 23(8), 723–741.
 • Dey, I. (2021). Smells, Intimate Labor and Domestic Work in Delhi, India. The Senses and Society, 16(3), 339–350.
 • Everyday Sounds: Exploring Sound Through Daily Life. (2016). Exhibition at the display at Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED)
 • Fırat, H. B. (2021). Acoustics as tangible heritage: re-embodying the sensory heritage in the boundless reign of sight. Preservation, Digital Technology & Culture, 50(1), 3–14.
 • Heywood, I. & Sandywell, B. (Eds.). (2011). The Handbook of Visual Culture. London & Dublin: Bloomsbury Publishing.
 • Howes, D. (Ed). (1991). The Varieties of Sensory Experience. Toronto: University of Toronto Press.
 • Howes, D. (Ed). (2003). Sensual Relations: Engaging the Senses in Culture and Social Theory. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Howes, D. (Ed). (2005). Empire of the Senses: The Sensual Culture Reader. Oxford: Berg.
 • Lauwrens, J. (2012). Welcome to the revolution: The sensory turn and art history. Journal of Art Historiography, 7, 1–17.
 • Low, K. E. Y. (2005). Ruminations on Smell as a Sociocultural Phenomenon. Current Sociology, 53(3), 397–417.
 • Low, K.E.Y & Kalekin-Fishman, D. (2016). Afterword: Towards Transnational Sensescapes. In Kalekin-Fishman, D. & Low, K.E.Y. (Eds.), Everyday life in Asia: social perspectives on the senses, London and New York: Routledge, 195–204.
 • MacQuarie, J. C. (2021). The Researcher’s Nightworkshop: A Methodology of Bodily and Cyber-Ethnographic Representations in Migration Studies. In Nikielska-Sekula, K., Desille (Eds.), A. Visual Methodology in Migration Studies: New Possibilities, Theoretical Implications, and Ethical Questions. Cham: Springer Nature, 293–314.
 • Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. London: Routledge.
 • Miotto, L. (2016). Using scents to connect to intangible heritage: Engaging the visitor olfactory dimension: Three museum exhibition case studies. In 2016 22nd International Conference on Virtual System & Multimedia (VSMM). IEEE, 1–5.
 • Pink, S. (2011). Sensory digital photography: re-thinking ‘moving’ and the image. Visual studies, 26(1), 4–13.
 • Pink, S. (2013). Engaging the Senses in Ethnographic Practice Implications and Advances. Senses and Society, 8(3), 261–67.
 • Pink, S. (2009). Doing Sensory Ethnography. London: Sage
 • Rakić, T. & Chambers, D. (Eds.). (2012), An introduction to visual research methods in tourism, Oxon & New York: Routledge.
 • Seremetakis, N. C. (1996). The Senses Still: Perception and Memory as Material Culture in Modernity. Chicago: University of Chicago Press.
 • Seremetakis, N. C. (2019). Sensing the everyday: dialogues from austerity Greece. New York: Routledge.
 • Smith, J. (2021). Emotional heritage: visitor engagement at museums and heritage sites. New York: Routledge.
 • Smith, L. (2006). Uses of Heritage. New York: Routledge.
 • Sterling, C. (2020). Heritage, photography and the affective past, London & New York: Routledge.
 • Stoller, P. (1997). Sensuous Scholarship. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
 • Skeates, R., & Day, J. (2019). Routledge Handbook of Sensory Archaeology. London: Routledge.
 • Urry, J. (2002). The Tourist Gaze 2.0. London: Sage.
 • Wang, M., Zhao, M., Lin, M., Cao, W., Zhu, H., & An, N. (2020). Seeking Lost Memories: Application of a new visual methodology for heritage protection. Geographical Review, 110(4), 556–574.
 •  Waterton, E., & Watson, S. (2010). Culture, heritage and representation: perspectives on visuality and the past. Ashgate Publishing.
 • Waterton, E., & Watson, S. (2015). The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage Research. New York: Palgrave Macmillan.
 • Willen, S. (2007). Exploring ‘Illegal’ and ‘Irregular’ Migrants’ Lived Experiences of Law and State Power. International Migration 45(3), 2–7.

 • Organizacja warsztatów „Heritage and Mobility in a Multisensory Perspective” (18-20.04.2024), w którym udział wzięło kilkunastu badawczy z całego świata. Wykład otwierający wygłoszony przez prof. Kelvina E. Y. Low z National University of Singapore transmitowany był online dla całej społeczności uniwersyteckiej
 • Prezentacja problematyki badawczej podczas wykładu plenarnego otwierającego konferencję Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Antropologia sensoryczna” (20-23.09.2023, Nowy Sącz)
 • Nagranie filmu prezentującego problematykę badawczą dla Cafe Nauka
 • Uwzględnienie problematyki badawczej w tematyce MOOC „Dziedzictwo kulturowe”
 • Realizacja warsztatów multisensorycznych na terenie byłego obozu KL Plaszow w ramach kursów „Trudne dziedzictwo i pamięć kulturowa” oraz „World Cultural Heritage” w roku akademickim 2023/2024
 • Przygotowanie do druku monografii „Heritage and Mobility from a Multisensory Perspective” pod red. Magdaleny Banaszkiewicz i Karoliny Nikielskiej-Sekuły  (wyd. Routledge, planowana data publikacji – druga połowa 2024 r.)
 • Publikacja artykułu autorstwa K. Nikielskiej-Sekuły (2023) pod tytułem „Embodied Transnational Belonging” w International Migration Review
 • Przygotowanie i złożenie Special Issue pod redakcją Amandine Desille i Karoliny Nikielskiej-Sekuły pod tytułem “(Inter)cultural heritage and migrants’ inclusion – bridging the gap: w Journal of Intercultural Studies (planowana publikacja w lutym 2024)
 • Publikacja artykułu autorstwa K. Nikielskiej-Sekuły (2023) pod tytułem „Heritage of Migrants in a National Museum” w Intercultural Studies jako część wspomnianej Special Issue
 • Nabór abstraktów do Special Issue „Multisensory Approaches in Migration Studies”, pod redakcją Karoliny Nikielskiej-Sekuły i Amandine Desille oraz  złożenie wniosku o przyjęcie kolekcji tekstów do konkursu ogłoszonego przez czasopismo Migration Studies. 

seminarium online, 8.03.2024

Zapraszamy do udziału w seminarium online pt. "Multisensory Approaches in Migration Studies", organizowanym przez Amandine Desille i Karolinę Nikielską-Sekułę, które odbędzie się 8.03.2024, godz. 9.30-15.30 poprzez platformę MS Teams.

 

więcej o seminarium online, 8.03.2024